درباره پژوهشکده علوم ورزشی و تندرستی

پژوهشکده علوم ورزشی و تندرستی، به منظور ساماندهی تحقیقات، تعمیق و نهادینه کردن توسعة وجوه مختلف ورزش در حیطه‌های عملکرد ورزشی ورزشکاران، زندگی فعال و تندرستی جامعه،  روانشناسی و ورزش در جامعه، در راستای رفع نیازهای ملی و گسترش مرزهای دانش، به استناد بند دوم از مصوبه مورخ 1398/11/16 هیات امناء دانشگاه، "پژوهشکده علوم ورزشی و تندرستی" وابسته به دانشگاه علامه طباطبائی تأسیس و طبق مفاد این اساسنامه و ضوابط و مقررات مربوطه اداره می‌شود.